Вас вітає кафедра гуманітарних та загально-правових дисциплін Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра гуманітарних та загально-правових дисциплін є базовим структурним підрозділом Інституту УДО України. Вона провадить освітню, методичну та наукову діяльність з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», курсів підвищення професійної підготовки прапорщиків, які подаються до присвоєння першого офіцерського звання; курсів підвищення професійної підготовки офіцерів із терміном служби в Управлінні державної охорони України (далі – Управління) до 3-х років; курсів підвищення професійної підготовки військовослужбовців особистої охорони в організації та здійсненні охоронних заходів; курсів вивчення іноземних мов військовослужбовцями та працівниками Управління.

Склад кафедри:

Кузнецов фото1.   Кузнецов Віталій Володимировичзавідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор. Народився у м. Глухів Сумської обл. Освіта вища юридична. У 1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». З жовтня 1997 року до грудня 1999 р. навчався в ад’юнктурі академії. До грудня 2015 р. працював професором кафедри кримінального права в Національній академії внутрішніх справ. У 2004 р. проходив стажування у Верховному Суді України. У 2014 р. підвищив кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ та проходив стажування у слідчому відділі Солом’янського РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Кандидат юридичних наук з 2000 р. Захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою “Кримінально-правові норми про відповідальність за крадіжку як інститут кримінального законодавства”. Доктор юридичних наук з 2014 року. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему “Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності”. У лютому 2005 р. присвоєно вчене звання доцента, а 28 квітня 2015 р. – професор.

Під його науковим керівництвом були успішно захищені 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

У 2010 р. Кузнецову В.В. присуджено звання лауреата премії академіка П.П. Михайленка. Член Асоціації кримінального права України. Член двох спеціалізованих вчених рад Національної академії внутрішніх справ.

За період науково-педагогічної діяльності підготував 245 праць, серед яких 196 наукового (серед них 6 монографій, 44 статті у наукових фахових виданнях України, 7 статей у наукових періодичних виданнях інших держав) та 49 навчально-методичного характеру (серед них 27 підручників, навчальних і практичних посібників, курсів лекцій та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір).

Викладає навчальні дисципліни: “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності”, “Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки”, "Кримінально-правовий захист охоронної діяльності".

 Л.М.Хойнацька Фото 22. Хойнацька Людмила Михайлівна професор кафедри, кандидат історичних наук (2002), доцент (2006).

Народилася у м. Київ. У 1989 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 1997 р. – аспірантуру Інституту історії України НАН України. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Відновлення машинобудівної індустрії України та його соціальні наслідки (1943 – 1950 рр.)».

З 1986 по 2003 рр. працювала в Інституті історії України НАН України у відділі історії України періоду Другої світової війни на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. Одночасно виконувала обов’язки вченого секретаря відділу, а також відповідального секретаря збірника наукових статей «Сторінки воєнної історії України».

З 2003 р. – старший викладач, доцент кафедри історії України, з 2006 р. – доцент кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ (НАВС), з вересня 2009 р. – доцент кафедри загально-правових дисциплін юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

За час роботи викладала наступні дисципліни: «Історія держави і права України», «Історія   держави і права зарубіжних країн», «Історія вчень про державу і право», «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Культурологія».    

Є автором і співавтором понад 80 наукових, науково-популярних та науково-методичних праць.

       Викладає наступні дисципліни: «Діловий та професійний етикет», «Основи національної безпеки», «Політологія».

      Нагороди:

      Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2008)

 

3. Жукевич Ірина Петрівнадоцент кафедри, кандидат педагогічних наук (2016).

У 2008 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет (отримала диплом спеціаліста), у 2010 році – магістратуру у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, у 2014 році – ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України». З 2008 по 2011 рік працювала викладачем кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ, а з 2011 по 2015 рік – старшим викладачем цієї кафедри.

За період науково-педагогічної діяльності підготувала понад 30 праць. Є співавтором програмного продукту «Мультимедійний навчальний посібник «Німецька мова для правоохоронців»», на який отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Професійна іноземна мова (англійська)», «Професійна іноземна мова (німецька)». Керує науковим гуртком з англійської мови.

4. Спірічева Ольга Василівнастарший викладач кафедри. Освіта: повна вища, закінчила у 1998 році Ізмаїльський державний педагогічний інститут та отримала спеціальність викладач української мови і літератури та англійської мови. Призначена на посаду старшого викладача кафедри у 2012 році. Науково-педагогічний стаж роботи 17 років.

Має 13 наукових публікацій та навчально-методичних матеріалів, із них 2 – одноосібно. Працює над дисертаційним дослідженням, що пов’язане із формуванням іншомовної професійної комунікативної компетентності у говорінні у процесі підготовки військовослужбовців УДО України.

Забезпечує викладання навчальної дисципліни “Професійна іноземна мова”.

Основні завдання кафедри:

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою гуманітарних та загально-правових дисциплін;

- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, захисту магістерських робіт;

- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою гуманітарних та загально-правових дисциплін;

- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;

- керівництво науково-дослідною роботою слухачів, організація роботи наукового гуртка, проведення творчих конкурсів за профілем діяльності кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін відкритих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань;

- збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін під час проведення занять і позанавчальної роботи;

- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах УДО України;

- керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін;

- підготовка відгуків на дисертації та автореферати дисертацій, що надійшли до Інституту;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічному складу кафедри;

- надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін у разі їх звернення;

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України і УДО України;

- підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем юридичної освіти, іншомовної підготовки та правоохоронної діяльності для Міністерства освіти і науки України і УДО України та на замовлення інших установ та організацій літератури загального користування;

Завдання кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Історична довідка:

Кафедра гуманітарних та загально-правових дисциплін була створена у листопаді 2015 року як самостійний структурний підрозділ Інституту УДО України. Власну історію кафедра веде з липня 2010 року, коли у Києві був створений Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка. Саме в цей час були почали функціонувати, зокрема спеціальні кафедри № 1 та № 2. У зв'язку з організаційно-штатними змінами в листопаді 2015 року на базі спеціальної кафедри № 4 було створено кафедру гуманітарних та загально-правових дисциплін.

З листопада 2015 р. кафедру гуманітарних та загально-правових дисциплін очолив кандидат юридичних наук, доцент Микитюк Микола Андрійович. З квітня 2016 р. на посаду завідувача кафедри призначений доктор юридичних наук, професор Кузнецов Віталій Володимирович. У 2015-2016 навчальному році професором кафедри працювала доктор історичних наук, професор Щербак Н.О.

Міжкафедральні зв'язки:

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з іншими вищими навчальними закладами України. Ця співпраця здійснювалась шляхом:

– участі співробітників кафедри в роботі спеціалізованих вчених рад;

– виступу опонентами при захисті дисертацій;

        –  підготовки відзивів на дисертаційні дослідження та їх автореферати;

        –   рецензування іншої наукової продукції;

     – участі у складі об'єднаних авторських колективів з підготовки навчальної, наукової, методичної літератури;

       –   участі в науково-практичних конференціях за напрямками наукової діяльності кафедри, які проводяться в інших вищих навчальних закладах.

Кафедра гуманітарних та загально-правових дисциплін здійснює науково-практичне співробітництво з кафедрою кримінального права НАВС з метою підвищення якості навчального процесу, методичного забезпечення, проведення наукових досліджень та обміном досвіду.

Заходи щодо підтримання міжкафедральних зв'язків у 2016 році

1. Кафедра гуманітарних та загально-правових дисциплін (Кузнецов В.В., Микитюк М.А.) спільно з іншими кафедрами Інституту УДО України брала участь у підготовці пропозицій і зауважень до Концепції розвитку УДО України та проекту Закону України «Про Національну секретну службу України».

2. Фахівці кафедри підготували (Кузнецов В.В., Микитюк М.А.) та обговорили на засіданнях кафедри відгуки на автореферати дисертацій  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:  Чернова А.О. на тему “Самоправство: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність” (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України); Висоцької В.В. “Зайняття гральним бізнесом: кримінально-правовий аналіз складу злочину” (Академія адвокатури України); Мельніченко М.І. на тему “Кримінально-правова охорона порядку одержання доказів у кримінальному провадженні” (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України); Сохи С.І. «Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект» (Національний університет «Львівська політехніка»); Грищук А.Б. «Адміністративно-правове регулювання професійної підготовки державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні» (Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»); Ральченка І.М. «Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ст. 444 КК України)» (Харківській національний університет внутрішніх справ); Проць І.М. «Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти» (Національний університет «Львівська політехніка»); Гайворонського О.Ю. “Предмет злочинного впливу у злочинах проти основ національної безпеки України, досудове розслідування яких віднесено до підслідності слідчих органів безпеки” (Академія адвокатури України); Ілляшенка О.В. “Запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини в Україні та інших європейських країнах (порівняльно-правове дослідження)” (Академія адвокатури України); Бєленького В.П. “Відповідальність за кіберзлочини за кримінальним правом США, Великобританії та України (порівняльне-правове дослідження)” (Академія адвокатури України).

3. Кафедрою (Кузнецов В.В.) підготовлено наукові рецензії:

на монографію “Кримінально-правові засоби забезпечення безпеки держави” (автор – старший науковий консультант науково-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України кандидат юридичних наук, доцент Клименко С.В.);

на навчальний посібник «Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на життя та здоров’я судді, народного засідателя чи присяжного» (автори – професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Микитчик О.В. та заступник керівника апарату Оболонського районного суду міста Києва, кандидат юридичних наук Мандро О.В.)

4. 25 березня 2016 р. в Національній академії внутрішніх справ спільно з Координаційним бюро з проблем кримінології НАПрН України відбулася науково-практична конференція на тему «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення». Цей захід відвідали науковці з різних вузів України, практичні співробітники правоохоронних органів, слухачі та студенти академії. Також приймав участь у даному почесному зібранні представник Інституту УДО України КНУ ім. Тараса Шевченка – доктор юридичних наук, професор Кузнецов В.В.

5. Старший лаборант кафедри Тимончук М.В. прийняв участь в ІІ міжнародній конференції «Тактична медицина в Україні: запровадження тренувальних і навчальних програм у силових та правоохоронних структурах і їхніх вищих навчальних закладах». Цей захід відбувся 24-25 березня 2016 року на базі КНУ ім. Тараса Шевченка за ініціативою ГО «Захист патріотів» і Світового Конгресу Українців та участю Національної академії і Військово-медичного управління Служби безпеки України.

6. 14 квітня 2016 р. в Інституті УДО України відбулася офіційна презентація Науково-практичного коментаря Кримінального кодексу України (Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.), співавтором якого став завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін Інституту УДО України, доктор юридичних наук, професор В.В. Кузнецов. Це солідна міжвузівська робота, яка демонструє міцні наукові та практичні зв’язки Інституту УДО України з іншими провідними юридичними вишами й установами держави (зокрема, до коментування Кримінального кодексу України залучалися фахівці з Верховного суду України, Національної академії внутрішніх справ, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України).

7. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 6 квітня 2016 року відбулася зустріч з лауреатом Нобелівської премії з літератури Світланою Алексієвич з нагоди презентації трьох її творів «У війни не жіноче обличчя», «Чорнобильська молитва» та «Час second hand». Представник Інституту УДО України старший викладач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін Спірічева О.В. прийняла участь у цьому заході.

8. Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Кузнецов В.В. 7 квітня 2016 р. прийняв участь у засіданні Київського осередку ВГО «Асоціація кримінального права» (Київський регіональний науковий центр НАПрН України).

9. У Національній академії Служби безпеки України 6 квітня відбулась VII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека». В обговоренні проблематики комунікативних стратегій інформаційного суспільства брали участь як практичні працівники правоохоронних органів, так і представники 15 вузів України. Інститут УДО України на конференції, зокрема представляла старший викладач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін Спірічева О.В.

10. 14 квітня 2016 року представник Інституту УДО України КНУ імені Тараса Шевченка викладач кафедри психології охоронної діяльності Жукевич Ірина Петрівна Жукевич І.П. виступила з доповіддю на тему «Професійні компетентності майбутніх правоохоронців» під час ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права», яка відбулася в Національній академії внутрішніх справ та була присвячена 95-річчю навчального закладу. У заході приймали участь представники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії Служби безпеки України, Університету Державної фіскальної служби України, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного університету оборони імені Івана Черняховського, Академії внутрішніх військ МВС України та багатьох інших авторитетних закладів освіти.

Перелік дисциплін

Кафедра забезпечує викладання гуманітарних та загально-правових дисциплін: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Діловий та професійний етикет», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Політологія», «Професійна іноземна мова», «Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки», "Кримінально-правовий захист охоронної діяльності", "Основи національної безпеки".

На виконання Указу Президента України від 16.11.2015 року № 642/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні», вказівки Начальника УДО України щодо організації та проведення курсів іншомовної підготовки (англійська мова) та з метою оптимізації проведення охоронних заходів було організовано та регулярно проводяться курси вивчення англійської мови «Формування іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців УДО України» на базі Інституту УДО України.

Наукові гуртки

На кафедрі у 2015/2016 н.р. працював науковий гурток з англійської мови.

Кількість членів наукового гуртка – 5 слухачів першого курсу магістратури. Керівник наукового гуртка – викладач кафедри психології охоронної діяльності Жукевич Ірина Петрівна. Секретар наукового гуртка – слухач магістратури Курілін Євген. Кількість засідань наукового гуртка протягом ІІ семестру 2015/2016 навчального року – 5.

За змістовим наповненням в межах вищевказаних засідань наукового гуртка відбулися:

1. Організаційне заняття. Обговорення плану роботи наукового гуртка з англійської мови, основні напрями та завдання роботи гуртка.

2. Підготовка до участі у конференції. Основні вимоги до написання та оформлення тез доповідей для участі у науково-теоретичній конференції «Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи». Ознайомлення магістрантів з вимогами до написання магістерських робіт.

3. Навчання написанню анотацій до наукових статей. Доповідь «Англійська мова як мова міжнародного спілкування».

4. Навчання перекладацькому реферуванню. Доповідь «Роль інформаційних технологій в житті молоді».

5. Навчання технічному перекладу. Звіт за семестр.

З науковими доповідями на науково-теоретичній конференції «Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи» (Київ, 19 травня 2016 року, Інститут УДО КНУ ім. Тараса Шевченка) виступили:

Мацюк Іван:Analysis and improvement of the Legal Code provision at the Department of State Guard of Ukraine on the contemporary stage of its development.

Чемерис Ігор:Necessity of Foreign Language Practice Development.

Шевелєв Денис: The importance of studying foreign languages by servicemen.

З науковою доповіддю на VII Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених, студентів та курсантів на тему: «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека» у Національній академії Служби безпеки України (6 квітня) виступив:

Шевелєв Денис: Актуальні проблеми перекладу: доцільність вивчення іноземної мови та необхідність якісного перекладу в Управлінні державної охорони України.

Таким чином, слухачі взяли участь у 2 наукових заходах (1 – науково-практичній конференції, 2 – Всеукраїнській науковій конференції).

У збірниках наукових матеріалів опубліковано 4 тези наукових доповідей слухачів магістратури.

У 2016-2017 н.р. розпочали роботу 2 наукових гуртка з англійської мови та з проблем правового забезпечення охоронної діяльності та безпеки.

Так 22 вересня 2016 року кафедрою гуманітарних та загально-правових дисциплін Інституту УДО України було проведено засідання наукового гуртка з проблем правового забезпечення охоронної діяльності та безпеки. Керівник наукового гуртка – завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін доктор юридичних наук, професор В.В. Кузнецов.Секретар наукового гуртка – слухач магістратури О.М. Вознюк.

На першому засіданні наукового гуртка був продемонстрований документальний фільм, присвячений генерал-лейтенанту внутрішньої служби, доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН України, заслуженому діячу науки і техніки України, почесному члену 12 міжнародних наукових установ, стипендіату Президента України, президенту Міжнародної академії фундаментальних основ буття Петру Петровичу Михайленку. Ця історія цікавої та непересічної долі видатної особистості викликала жваву дискусію у слухачів.

У подальшому на засіданні наукового гуртка була обговорена участь слухачів у міжвузівській науково-практичній конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України», яка відбудеться в листопаді 2016 року. Керівник гуртка ознайомив магістрантів із загальними вимогами до оформлення тез та наголосив на важливості участі в конференції для їх подальшої наукової діяльності.

ОСНОВНІ Видання кафедри

І. Монографії та наукові статті:             

 1.     Кузнецов В. В. Кримінальна відповідальність за крадіжки : монографія / Кузнецов В. В. ; [Передмова В. М. Смітієнко]. – К. : Вид. Паливода А.В., 2005. – 158 с.
 2.     Рецидивна злочинність в Україні : монографія / Михайленко П. П., Кузнецов В. В., Михайленко В. П. ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. П. П. Михайленка. – К. : ВБ “Аванпост-прим”, 2009. – 168 с.
 3.     Кузнецов В. В. Кримінальна відповідальність за притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватої особи : монографія / В. В. Кузнецов, М. В. Сийплокі / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна ; Передмова Г. О. Усатого. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 284 с.
 4.     Кримінальна відповідальність за зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, Д. П. Москаль, М. В. Сийплокі ; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Джужи. – Ужгород : ТОВ «ІВА», 2012. – 272 с.
 5.     Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі : монографія / Кузнецов В. В. – К. : ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2012. – 908 с.
 6.     Кузнецов В. В. Кримінальна відповідальність за хуліганство: національний та зарубіжний досвід : монографія / Кузнецов В. В., Бабаніна В. В., Кузнецова Л. О. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2013. – 268 с.
 7.     Kuznetsov Vitalii. Criminal Legal Characteristics and Their Objective Features in the Illegal Trade of Pornographic Items Based on Legislation of Foreign Countries / Vitalii Kuznetsov // Internal Security. – Volume 5, Issue 1 (January – June 2013). – Szczytno : Police Academy in Szczytno. – Р. 137–146.
 8.     Кузнецов В. В. Формування поняття об’єкта дослідження кримінально-правової охорони громадського порядку та моральності / В. В. Кузнецов // Закон и жизнь. – Кишинев. – № 1 (январь). – 2013. – С. 11–17.
 9.     Кузнецов В. В. Ответственность за преступления, связанные с проституцией по законодательству стран бывшего СССР / В. В. Кузнецов // Юристъ-Правоведъ. –2013. – № 1 (56).– С. 100–103.
 10.     Кузнецов В. В. Особенности современного реформирования ответственности за преступления против общественного порядка и нравственности / В. В. Кузнецов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 2. – Ч. 1. – С. 99–102.
 11.     Кузнецов В. В. Періодизація історії кримінального законодавства України у сфері відповідальності за злочини проти громадського порядку та моральності / В. В. Кузнецов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. – Випуск 24 : Том 4. – 2014. – С. 29–32.
 12.     Кузнецов В. В. Співвідношення понять “об’єкт злочину” та “об’єкт кримінально-правової охорони” / В. В. Кузнецов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія “Юриспруденція”. – 2014. – Вип. 11. – С. 242–245.
 13.     Кузнецов В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: сучасні проблеми регламентації та застосування[Електронний ресурс] / В. В. Кузнецов // Порівняльно-аналітичне право. – № 6. – С. 260–262. – Режим доступу до журн.: http://www.pap.in.ua/6_2014/80.pdf. – Назва з екрану.
 14.     Кузнецов В. В. Особливості методології при дослідженні злочинів проти громадського порядку та моральності / В. В. Кузнецов // Митна справа. – 2014. – Спеціальний випуск. – С. 68–73.
 15.     Кузнецов В. В. Зворотна дія кримінального закону в часі: сучасні проблеми правозастосування / В. В. Кузнецов, В. Д. Чабанюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія “Юриспруденція”. – 2014. – Вип. 10-2, том 2. – С. 48–50.
 16.     Кузнецов В. В. Современные проблемы квалификации умышленного уничтожения или повреждения имущества / В. В. Кузнецов // Право и политика. – 2014. – № 4. – С. 105–108.
 17.     Кузнецов В. В. Політичні підстави криміналізації діянь: сучасні проблеми реалізації / В. В. Кузнецов // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – 2014. – № 4 (2). – С. 230–235. 
 18.     Кузнецов В. В. Основні напрями удосконалення кримінально-правової охорони громадського порядку і моральності / В. В. Кузнецов, В. Д. Чабанюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія Юридичні науки. – Випуск 6-1 : Том 3. – 2014. – С. 135–139.
 19.     Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона: проблема визначення поняття / В. В. Кузнецов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. – Випуск 30 : Том 2. – 2015. – С. 107–110.
 20.     Кузнецов В. В. Історіографія кримінального законодавства України / В. В. Кузнецов, В. Д. Чабанюк // Митна справа. – 2015. – № 1 (97). – С. 47–52.
 21.     Кузнецов В. В. Окремі питання відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані / В. В. Кузнецов // Юридична наука. – 2015. – № 1. – С. 44–52.
 22.     Кузнецов В. В. Актуальне дослідження зарубіжного досвіду кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх / В. В. Кузнецов, А. А. Вознюк // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 360–363.
 23.     Щербак Н.О. Особливості діяльності царської адміністрації на Правобережжі України у першій половині ХІХ ст. / Юридичний часопис. – К.: НАВС, 2015. – №1 (9). – С. 294 – 303.
 24.     Спірічева О. В. Основні передумови формування компетентнісної моделі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі / О. В.  Спірічева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка”. – Серія : педагогічні науки. : Вип. 124. – 2015. – С. 49-52.
 25.     Спірічева О. В. Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності в говорінні військовослужбовців Управління державної охорони України / О. В. Спірічева // Вісник воєнної розвідки (тематичний випуск) : науковий збірник, 2014. –   № 34. – С. 118–121. – Інв. № 7211. Таємно.
 26.     Кузнецов В. В. Біографічна стаття про В.М. Смітієнка // Шлях у науку: розповідь про вчителя / В. В. Кузнецов ; Укл. С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, О. П. Рябчинська. – Запоріжжя : Просвіта, 2016. – 254 с.
 27.     Кузнецов В. В. Проблеми визначення малозначності діяння у правозастосуванні / В. В. Кузнецов, Л. О. Кузнецова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 2. – С. 65–70.
 28.     Кузнецов В. В. Окремі напрями удосконалення історико-правових досліджень кримінального законодавства України [Електронний ресурс] / В. В. Кузнецов, Л. О. Кузнецова // Вісник Асоціації кримінального права України. – № 1(6). – С. 41–50. – Режим доступу до журн.: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/04_Kuznetsov.pdf. – Назва з екрану.
 29.    Хойнацька Л.М. Відновлення машинобудівної індустрії України та його соціальні наслідки (1943 – 1950 рр.). – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2003. – 232 с.

ІІ. Навчально-методичні посібники, підручники, коментарі:

 1.     Щербак Н.О. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття). – К., 1997. – 90 с. – Навчальний посібник з грифом Міносвіти України.
 2.     Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій / Савченко А. В., Кузнецов В. В. , Штанько О. Ф. – [2-е вид.]. – К. : Вид. Паливода А. В., 2006. – 636 с.
 3.     Кримінальне право України. Загальна частина : Навч. посібник / Михайленко П. П., Кузнецов В. В., Михайленко В. П., Опалинський Ю. В. ; [За ред. П. П. Михайленка]. – К. : СПД Карпук С.В. – 2006. – 440 с.
 4.     Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності : [практ. посіб.] / Кузнецов В. В. ; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Паливода А.В., 2007. – 160 с. – (Практика та право).
 5.     Кваліфікація злочинів, підслідних органами внутрішніх справ : навч. посібник / [В. В. Коваленко, О. М. Джужа, А. В. Савченко, І. А. Вартилецька, Е. М. Кісілюк, О. В. Кришевич, В. В. Кузнецов, О. В. Микитчик, В. О. Останін, О. В. Смаглюк] ; За заг. ред. В. В. Коваленка ; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К. : Атіка, 2011. – 648 с.
 6.     Кримінальне право України: Курс тестових завдань : Навч. посіб. / О. М. Джужа, В. В. Кузнецов, В. І. Осадчий, В. С. Плугатир, М. В. Сийплокі ; За заг. ред. д.ю.н., проф. В. В. Коваленка. – К. : КНТ ; Самміт-Книга, 2012. – 368 с.
 7.     Кузнецов В. В. (у співавторстві)  Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади : Навч. посіб. – К. : Видав. Дім “Скіф”, 2012. – 736 с.
 8.     Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45706 Україна, ДІСВ. Програмний продукт “Мультимедійний навчальний посібник “Кримінальне право. Загальна частина” / Савченко А. В., Кісілюк Е. М., Процюк О. В., Вартилецька І. А., Микитчик О. В., Кришевич О. В., Кузнецов В. В., Смаглюк О. В., Приходько Т. М., Вільхова Л. Є. ; авторські права належать НАВС, дата реєстрації 20.09.2012.
 9.     Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46225 Україна, ДІСВ. Програмний продукт “Мультимедійний навчальний посібник “Кримінальне право. Особлива частина” / Савченко А. В., Кісілюк Е. М., Процюк О. В., Вартилецька І. А., Микитчик О. В., Кришевич О. В., Кузнецов В. В., Смаглюк О. В., Копотун І. М., Вільхова Л. Є. ; авторські права належать НАВС, дата реєстрації 02.11.2012.
 10.     Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / [Беніцький А. С., Бодаєвський В. О., Болдарь Г. Є., Гацелюк В. О., Гнєтнєв В. О., Гуславський В. С., Данилевська Ю. О., Данилевський А. О., Денисов С. Ф., Дудоров О. О., Звіряка В. А., Зеленов Г. М., Каменський Д. В., Карчевський М. В., Кузнецов В. В., Кучер Ю. О., Мовчан Р. О., Старовойтова Ю. Г., Тертиченко Т. М.] ; за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – Т. 2. – Луганськ : Вид-во “Елтон – 2”, 2012. – 780 с.
 11.     Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51175 Україна, ДІСВ. Програмний продукт “Мультимедійний навчальний посібник “Теорія кваліфікації злочинів” / Савченко А. В., Кузнецов В. В., Кузнецова Л.О., Вільхова Л. Є. ; авторські права належать НАВС, дата реєстрації 09.09.2013.
 12.     Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : [підруч.] / В. В. Кузнецов, А. В.Савченко ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. І. Шакуна. – [5-те вид., переробл.]. – К. : Алерта, – 2013. – 320 с.
 13.     Кузнецов В. В. (у співавторстві) Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – [2-ге вид.] – К. : «ВД «Дакор», 2013. – 786 с.
 14.     Кузнецов В. В. (у співавторстві) Кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених ст. 149, 301, 302, 303 КК України // Особливості виявлення і документування кримінальних правопорушень та розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із торгівлею людьми та злочинами проти моральності : метод. рек. / [Пащенко В. М., Стрільців О. М., Бабак Д. М. та ін.]. – К. : ДКР, ГСУ МВС України ; Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 7–38.
 15.     Кузнецов В. В.  Розділ 4, глави: 21, 22 // Основи правових знань : посіб. / [Гусарєв С. Д., Горова О. Б., Свиридюк Н. П. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 188–208.
 16.     Кузнецов В.В. Відповідальність за корупційні правопорушення / В.В.Кузнецов, О. М. Грудзур // Засади запобігання та протидії корупції в Україні : навч. посіб. / [Василинчук В. І., Чернявський С. С., Юрченко О. М. та ін.]. – К. : ФОП Кандиба Т. П., 2015. – 228 с. (С. 119-168).
 17.     Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко, Кузнецов В. В. [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.
 18.    Хойнацька Л.М. Історія держави і права України: Підручник. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 535 с. (у співавт.).   Хойнацька Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: НАВС, 2012. – 376 с. (у співав.).

 19.    Хойнацька Л.М. Культурологія. – К.: КНТ.ЦУЛ, 2010. – 224 с. (у співав.).

 20.    Хойнацька Л.М. Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – Тт. 1 – 10. – К.: Наук. думка, 2003 – 2015. (у співав.).

 21.    Хойнацька Л.М. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. / В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К.: Атіка, 2014. – Т.VIII: Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – 1 132 с. (у співав.).

 22.    Хойнацька Л.М. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: У 2 кн. – Кн. 2. – К.: Наук. думка, 2011. – 942 с. (у співав.).

 23.   Хойнацька Л.М. Шевченків край. Історико-етнографічне дослідження. – К.: Наук. думка, 2009. – 546 с. (у співав.).

 24.   Хойнацька Л.М. Малий словник історії України. – К.: Либідь, 1997. – 464 с. (у співав.).

 ІІІ. Участь у конференціях та семінарах:

 1.     Кузнецов В. В. Особливості зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі при кваліфікації окремих злочинів / В. В. Кузнецов // Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (5 липня 2013 р., м. Київ). – Київ : Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – С. 274–276.
 2.     Кузнецов В. В. Перспективи реформування інституту кримінально-правової охорони громадського порядку та моральності / В. В. Кузнецов // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. –С. 422–425.
 3.     Кузнецов В. В. Особливості формування поняття «громадський порядок» / В. В. Кузнецов // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : тези доп. IX Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листоп. 2013 р. / [редкол. : В. В. Коваленко, В. В. Чернєй, М. В. Костицький та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. –С. 68–69.
 4.     Кузнецов В. В. Окремі аспекти кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи / В. В. Кузнецов, М. Ю. Дурдинець // Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) : тези доп. IV міжвуз. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 6 грудня 2013 р.) / ред. кол. : В. В. Коваленко (голова), В. В. Чернєй, Є. М. Бодюл та ін. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2013. – С. 80–82.
 5.     Кузнецов В. В. Проблемні питання застосування закону про звільнення учасників мирних зібрань / В. В. Кузнецов // Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права і процесу: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Донецьк, 15 березня 2014 р.). – Донецьк : ООО «Цифровая типография», 2014. – С. 145–147.
 6.     Кузнецов В. В. Щодо питання про суб’єкт злочину масових заворушень / В. В. Кузнецов, С. Г. Баблинюк // Віктимологічна профілактика окремих видів злочинів : тези доповідей круглого столу (Київ, 29 квітня 2014 р.) / ред. кол. О. М. Джужа, В. В. Василевич, Т. Л. Кальченко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 189–191.
 7.     Кузнецов В. В. Проблеми визначення малозначності діяння у правозастосуванні / В. В. Кузнецов // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України [Текст]: матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. Частина 1 (Київ, 12 берез. 2015 р.) – К : Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – С. 18–20.
 8.     Кузнецов В. В. Особливості покарання за розповсюдження порнографічних предметів за кримінальним законодавством країн колишнього СРСР/ В. В. Кузнецов, Т. М.Кісельова // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : тези доп. наук.-практ.конф. (Київ, 26 берез. 2015 року) / [ред. кол. В.В. Чернєй, О.М. Джужа, В.В. Василевич та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 72–77.
 9.     Кузнецов В. В. Особливості сучасного розуміння наслідків при зловживанні владою або службовим становищем/ В. В. Кузнецов // Актуальні проблеми досудового розслідування : зб. тез доповідей IV наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 313–315.
 10.     Кузнецов В. В. Методологічні помилки при дослідженні історії розвитку кримінального законодавства України / В. В. Кузнецов, Л. О. Кузнецова // Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка : матер. VI міжвуз. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 20 листопада 2015 р.) / Ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 183–185.
 11.     Кузнецов В. В. Принципы уголовно-правовой охраны общественных отношений как новая основа уголовно-правового познания / В. В. Кузнецов // Роль Гейдара Алиева в развитии юридической науки и образования Азербайджанской Республики (посвященной 92-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева) : Сб. науч. матер. междунар. научн.-практ. конф. (Баку, 1–2 мая 2015 г.). – Баку : Бакин. гос. ун-т, 2015. – Т. 2. – С. 85–91
 12.     Кузнецов В. В. Кримінально-правовий захист державного діяча як напрям забезпечення державної безпеки / В. В. Кузнецов // Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матер. підсумкової науково-теоретичної конференції (Київ, 19 травня 2016 р.) [Електронні дані]. – К. : Інст. УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 13–19. – Режим доступу до статті : http://www.indo.knu.ua/images/DocsD1%97_19.05.2016.pdf
 13.      Кузнецов В. В. Qualification of Criminal Violation: Regulatory and Law                                         enforcement Issues / В. В. Кузнецов, О. В. Спірічева // Актуальні питання державотворення в Україні : матер. міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 20 травня 2016 р.) / Редкол. : д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 3. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 256–258.
 14.      Kuznetsov Vitalii. The some questions of definition of insignificance of the act of the criminal law / Vitalii Kuznetsov, Larysa Kuznetsova // Issues of Application of English Language in Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text] : Materials of Round Table (Kyiv, June 23, 2016). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2016. – Р. 35–39.
 15.      Щербак Н.О. Важливість інформаційної складової державної безпеки України (в контексті звернення до історичного досвіду). // Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матер. підсумкової науково-теоретичної конференції (Київ, 19 травня 2016 р.) [Електронні дані]. – К. : Інст. УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 13–19. – Режим доступу до статті : http://www.indo.knu.ua/images/DocsD1%97_19.05.2016.pdf
 16.      Спірічева О. В. Використання сучасних інтерактивних технологій у формуванні англомовної комунікативної компетентності у говорінні у військовослужбовців УДО України // Спірічева О. В., Настрадін В. П. // VII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека» 06.04.2016 К. : НА СБ України, 2016. – С. 128-131.
 17.      Спірічева О. В. «Використання іншомовних аутентичних матеріалів у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців УДО України» / Спірічева О. В. // Підсумкова науково-теоретичній конференції «Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи» : матер. підсумкової науково-теоретичної конференції (19 травня 2016 р.) [Електронні дані]. – К. : Інст. УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 167–171. – Режим доступу до статті : http://www.indo.knu.ua/images/DocsD1%97_19.05.2016.pdf
 18.      Спірічева О. В. Analysis and improvement of the Legal Code provision at the Department of State Guard of Ukraine on the contemporary stage of its development // Спірічева О. В. Мацюк І. Т. // Підсумкова науково-теоретичній конференції «Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи» (19 травня 2016 р.) // Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матер. підсумкової науково-теоретичної конференції (19 травня 2016 р.) [Електронні дані]. – К. : Інст. УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 167–171. – Режим доступу до статті : http://www.indo.knu.ua/images/DocsD1%97_19.05.2016.pdf
 19.      Жукевич І.П. Професійні компетентності майбутніх правоохоронців / Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права [Текст] : матеріали ІV міжвузів. наук.-теорет. конф. (Київ, 14 квіт. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 98-101.
 20.      Жукевич І.П. Роль самоосвіти у професійній підготовці військовослужбовців УДО України» на підсумковій науково-теоретичній конференції «Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи» (19 травня 2016 р.) // Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матер. підсумкової науково-теоретичної конференції (19 травня 2016 р.) [Електронні дані]. – К. : Інст. УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 160-163.
 21.     Хойнацька Л.М. Економічні проблеми України періоду Великої Вітчизняної війни у творчому доробку професора М.В.Коваля // Український народ у Другій світовій війні. До 70-річчя визволення Києва від німецьких окупантів. Зб. наукових праць. Відповід. редактор П.М.Чернега. – Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С.11-19  
 22.     Хойнацька Л.М. Правозахисна діяльність Української Гельсінської групи // Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні. Збірник матеріалів ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 5 грудня 2013 р.). – Ч.І. – К.: НАВС., 2013. – С.118-120.
 23.    Хойнацька Л.М. Джерела матеріально-технічного постачання в період відновлення важкої промисловості України (1943 1953 рр.) // Актуальні питання історико-правової науки. До 20-річчя кафедри історії держави та права НАВС: зб. наук. праць. – К.: Фенікс, 2014. – С.174 – 186.
 24.     Хойнацька Л.М. Ідея єдності українських земель у програмових документах ОУН (за матеріалами третього надзвичайного збору ОУН (Б)) // Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 15 трав. 2014 р.). – К.: «МП Леся», 2014. – С.29 – 32.
 25.    Хойнацька Л.М. Особливості індустріального відродження України в повоєнний період (1943 – 1950 рр.) // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції: матеріали VI Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 30 жовт. 2014 р.) : [у 2 ч.] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – Ч. 1. – С.96 – 98.
 26.     Хойнацька Л.М. Донецько-Криворізька радянська республіка (ДКРР) у сучасній історичній ретроспективі // Стан, проблеми та перспективи сучасної юриспруденції України в умовах євроінтеграції: правові та суспільні аспекти [Текст]: матеріали підсумк. наук.-теорет. Інтернет-конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) – К: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 356 с. - С. 186.
 27. Хойнацька Л.М. Місце і роль України на арені Другої світової війни // Друга світова війна і Україна: актуальні історико-правові проблеми [Текст] : електронн. зб. матеріалів круглого столу (Київ, 28 квіт. 2015 р.) - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 124 c. - С.18 –20.

 28. Хойнацька Л.М. «Особливі поставки» як джерело відновлення важкої індустрії України (1945 – 1950 рр.) // Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті: Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції 29 квітня 2015 р. – К., НУОУ, 2015. – 328 с. - С. 314 – 317.

 29. Хойнацька Л.М. Політика Путіна – продовження національної політики Сталіна: кримськотатарське питання // Європейська інтеграція України: сучасний стан та перспективи розвитку, присвяч. Дню науки та 95-річчю Національної академії внутрішніх справ [Текст] : тези підсумкової наук.-теорет. конф. (Київ, 22 квіт. 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – C. 195 – 198.[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2016/EVRoP_integr-1.pdf

Контактна інформація

       Поштова адреса: 01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана 8, тел. (044) 281-25-94, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.