Створена в 2010 р. у складі Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 р. відбувся перший набір слухачів за спеціальністю «Охоронна діяльність та безпека» галузі знань «Специфічні категорії», з якої кафедра є випусковою кафедрою.

На теперішній час кафедра здійснює підготовку за наступними спеціальностями та освітніми програмами:
освітній ступінь Магістр:
251 Державна безпека: Охоронна діяльність та безпека;
освітній ступінь Бакалавр:
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності): Особиста та майнова безпека.

Першим керівником кафедри був кандидат юридичних наук полковник Григорьєв В.І. (2011 – 2013 рр.); в подальшому ‑ полковник Кізілов О.В (травень-жовтень 2015 р.)., із жовтня 2015р. по лютий 2016р. начальник кафедри – кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Академік Академії вищої освіти України полковник Настрадін В.П., із лютого 2016р. по т.п. час кандидат юридичних наук, доцент, полковник Микитюк М.А.

Науково-педагогічний склад кафедри складає 10 осіб серед яких: 5 кандидати юридичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 3 доцента, які професійно займаються педагогічною роботою у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів, здійснюючи викладання спеціальних дисциплін, пов’язаних з організацією та управлінням державною охороною органів державної влади України та забезпечення безпеки посадових осіб, психологічним забезпеченням охоронної діяльності та безпеки, контраварійним та захисним управління автомобілем, використанням комплексів технічних засобів охорони. Кафедра організовує проходження практики та стажування слухачів-магістрів у підрозділах Управління державної охорони України. З 2015 року здійснює підготовку магістрів для співробітників інших правоохоронних органів, військових формувань, підприємств, організацій, установ на договірній основі.

Науково-педагогічний склад кафедри також задіяний у підготовці кваліфікованих робітників на базі повної середньої освіти з професій «Охоронник» та «Охоронець», викладаючи навчальні предмети професійно-практичної підготовки.

Кафедра організовує та приймає участь у проведенні занять з курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки військовослужбовців Управління державної охорони України, в тому числі і з іноземними представниками спецслужб відповідно до міжнародних угод.

Основні напрями наукових пошуків кафедри:

  •      удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки в Україні у сфері державної охорони;
  •    удосконалення правового регулювання у сфері державної охорони;
  •    проблеми вдосконалення системи професійної підготовки (освіти) військовослужбовців Управління державної охорони України;
  •    організація та порядок забезпечення безпеки осіб та обєктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Микитюк М.АНачальник кафедри полковник Микитюк Микола Андрійович, кандидат юридичних наук, доцент – у 2008 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Владні повноваження Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України: проблеми теорії та практики реалізації у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Має більше 50 наукових праць. Основні напрями наукових досліджень: «Адміністративна відповідальність», «Адміністративний процес». У 2015 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри «Охоронної діяльності та безпеки» Викладає навчальні дисципліни «Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки», «Управління охоронною діяльністю та безпекою», «Основи національної безпеки».

Основні освітні та науково-методичні праці:

1. Микитюк М. Глобалізація та її вплив на виникнення і розповсюдження тероризму// Наукові записки Львівського університету бізнесу та права № 9. Л.: Львівський університет бізнесу та права, 2012. С.244-248.

2. Микитюк М. Теорія доказів оперативно-розшукового забезпечення розслідування терористичного акту// Наукові записки № 10. Львівського університету бізнесу та права. Л.: Львівський університет бізнесу та права, 2013. С.207-210.

3. Микитюк М. Аспекти законодавчого регулювання обігу спеціальних засобів// Наукові записки № 11. Львівського університету бізнесу та права. Л.: Львівський університет бізнесу та права, 2013. С.207-210.

4. Микитюк М. Аналіз правового забезпечення та взаємодії з іншими правоохоронними органами УДО України// Наукові записки № 12. Львівськогоуніверситету бізнесу та права. Л.: Львівський університет бізнесу та права, 2014. С.105-108.

5. Микитюк М. Journal on Law, Economy and Management. Aspects of Legislative Regulation of Circulation of the Special. 2014 STS Science Centre Ltd (EADA)

6. Микитюк М. Загально-правова підготовка: Робоча програма навчальної дисципліни. Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007р. М. Микитюк, О. Чорномаз.

7. Микитюк М. Програма комплексного державного екзамену на здобуття освітнього ступеня «магістр» Київ : Ін-т УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, 2013.

8. Микитюк М. Методичні рекомендації до семінарських занять зі слухачами очної та заочної форми навчання програми з дисципліни «Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки» на здобуття освітнього ступеня «магістр». Київ : Ін-т УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, 2013.

9. Микитюк М. Методичні рекомендації до самостійної роботи зі слухачами очної та заочної форми навчання програми з дисципліни «Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки» на здобуття освітнього ступеня «магістр». Київ : Ін-т УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, 2013.

10. Микитюк М. Програма вступного випробування з фаху на здобуття освітнього ступеня «магістр». Київ : Ін-т УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, 2014.

11. Микитюк М. Програма додаткового вступного випробування з фаху (співбесіда) на здобуття освітнього ступеня «магістр». Київ : Ін-т УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, 2014.

Радзієвський ІнститутДоцент кафедри підполковник Радзієвський Ростислав Михайлович, кандидат педагогічних наук. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Інтегральна модель навчання ситуативно-рухових дій майбутніх правоохоронців у процесі занять з фізичної підготовки» за спеціальністю13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), Має більше 10 наукових праць. Основний напрям наукових досліджень: педагогічний цикл.

Викладає навчальну дисципліну «Організація та забезпечення охорони об’єктів».

Основні освітні та науково-методичні праці:

1. Радзієвський Р.М. Тензодинамометричні та просторово – часові характеристики захисної рухової реакції правоохоронця у відповідь на напад озброєного супротивника / Р.М. Радзієвський // Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : 2014. – С.49-53.

2. Радзієвський Р.М. Навчання прикладної стрільби на основі методу дії зворотного зв’язку із ціллю: навч.-метод. посіб. / В.І. Пліско, Л.М. Кучерявий, Р.М. Радзієвський. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 135 с.

3. Радзієвський Р.М. Біомеханіка ситуативних рухів / Р. М. Радзієвський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – Випуск 118. – Том І. – С. 300-303.

4. Патент на винахід № 100443 / В.І. Пліско, Р.М. Радзієвський. Спосіб навчання стрільби з пістолета на основі дії зворотного зв’язку з ціллю // «Промислова власність», 25.12.2012. – № 24.

5. Радзієвський Р.М. Інтегральна система якостей, спрямованих на підвищення результату у прикладній стрільбі / Р.М. Радзієвський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2012. – Випуск 102. – Том ІІ. – С. 248-251.

6. Радзієвський Р.М. Визначення параметрів захисних дій під час нападу озброєного супротивника / Р. М. Радзієвський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2011. – Випуск 91. – Том ІІ. – С. 242-244.

7. Радзієвський Р.М., Пліско В.І. Распознование правоохранителем уровня возникшей угрозы на основе двигательного поведения и внешних признаков противника / Р.М. Радзієвський, Пліско В.І. // Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – . – Харків : 2014. – С

Фурман А.ВСтарший викладач кафедри підполковник Фурман Андрій Васильович.

Освіта вища. У 1997 році закінчив Київський Інститут сухопутних військ за спеціальністю «Транспортні засоби високої прохідності». Кваліфікація «Інженер-міханік».

У 2007 році закінчив Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки військовослужбовців звільнених у запас за спеціальністю «Менеджер-економіст».

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Контраварійне та захисне управління автомобілем».

Основні освітні та науково-методичні праці

1. «Контраварійна підготовка військовослужбовців Управління державної охорони України». V Науково-практична конференція Академії внутрішніх військ МВС України 28 березня 2013 р., м. Харків.

2. «Забезпечення безпеки осіб щодо яких здійснюється державна охорона на автотранспорті»

Наукові записки №13 Львівський університет бізнесу і права. Львів 2015 рік.

3. Підготовка військових фахівців у сфері державної безпеки. «Контраварійна підготовка військовослужбовців Управління державної охорони України».

 

Кізюн О.ПАсистент за рахунок викладача кафедри лейтенант Кізюн Олександр Петрович.

Освіта вища. У 2015 році закінчив Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ», за напрямом телекомунікації та отримав ступінь бакалавра, у 2017 році закінчив Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямком «охоронна діяльність та безпека» та отримав ступінь магістра.

Приймає участь у забезпеченні функціонування кафедри та надає допомогу у проведенні практичних та семінарських занять.

 

Додаток №1

ГРАФІК

проведення консультацій науково-педагогічним складом кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки на 2017/2018 навчальний рік

№ з/п посада в/звання П.І.Б. день тижня час проведення примітка
1. Начальник кафедри п-к Микитюк М.А. вівторок 16.20-17.20  
2. Доцент п/п-к Радзієвський Р.М. четвер 16.20-17.20  
 3. Старший викладач  п/п-к Фурман А.В. четвер  16.20-17.20  
4. Асистент л-т Кізюн  О.П. вівторок 16.20-17.20  

________________________________________________________________